• Rankingfaktor – Studenter

  2012-03-07
  "Studenter" är en av sex aspekter av utbildningen som rankingen belyser och mäter.

  Vilket resultat utbildaren får för "Studenter" styrs i sin tur av sex olika variabler. Varje variabel väger olika. Till exempel väger "antalet behöriga förstahandssökande" 30 procent (vikt 0,3).
  Totalt väger "Studenter" 20 procent i rankingen.


  STUDENTER (vikt 0,2)

  Antalet behöriga förstahandssökande (som inte tidigare har studerat i högskolan) per antagen student (endast programutbildningar). (vikt 0,3)

  Andel med högskoleprovsresultat över 1,0 av alla provresultat. (vikt 0,1)

  Medelbetyg i gymnasieskolan (jämförelsetal) för nybörjare 25 år eller yngre med betyg från svenskt gymnasium (VG=15, MVG=20). (vikt 0,1)

  Andel av högskolenybörjarna, exkusive inresande utbytesstudenter, som inte kommer från högskolans hemlän (procent). För SLU, Mittuniversitetet och Mälardalen finns fler än ett ”hemlän”. (vikt 0,1)

  Andel studenter som finns kvar vid lärosätet andra året av studierna. Inresande utbytesstudenter exkluderade. (vikt 0,2)

  Andel examinerade, alternativt har tagit 180 högskolepoäng efter sju läsår. (vikt 0,2)
  » Läs mer
 • Rankingfaktor – Grundutbildning

  2012-03-07
  "Grundutbildning" är en av sex aspekter av utbildningen som rankingen belyser och mäter.

  Vilket resultat utbildaren får för "Grundutbildning" styrs i sin tur av fem olika variabler. Varje variabel väger olika. Till exempel väger "Antal lärare per student" 30 procent (vikt 0,3). Totalt väger "Grundutbildning" 20 procent i rankingen.


  GRUNDUTBILDNING (vikt 0,2)

  Antal lärare per student enligt Universitetskanslersämbetets nyckeltal. Antalet lärare (som inkluderar forskarna) räknas i helårspersoner och reduceras schablonmässigt med den andel som motsvaras av lärosätets andel intäkter till verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning. Antalet studenter är antalet helårsstudenter. (vikt 0,2)

  Prestationsgrad är antalet helårsprestationer dividerat med antalet helårsstudenter, utbildningsområde för utbildningsområde. Värdet är det standardvägda resultatet (för att ta hänsyn till skillnader i prestationsgrad mellan områdena och det mellan lärosätena skilda utbildningsutbudet). 1,00 är normalvärde. (vikt 0,2)

  Rörlighetsfaktorn är antalet förstagångsexaminerade vid lärosätet i förhållande till alla av de förstagångsexaminerade samma år som började sina första studier vid lärosätet. (Dvs ett värde  >1 visar att lärosätet har fler examinerade än nybörjare, ett värde < 1 = fler nybörjare än examinerade). (vikt 0,2)

  Etableringsgrad i förhållande till medelvärdet för alla lärosäten med hänsyn till examenssammansättningen vid lärosätet enligt Universitetskanslersämbetets mätningar av etableringen på arbetsmarknaden. Jämförelsetal med 1,0 som normalvärde. (vikt 0,2)

  Andel studenter på avancerad nivå, dvs. antal helårsstudenter på avancerad nivå av hela antalet helårsstudenter i procent. (vikt 0,2)
  » Läs mer
 • Rankingfaktor – Forskning & forskarutbildning

  2012-03-07
  "Forskning/forskarutbildning" är en av sex aspekter av utbildningen som rankingen belyser och mäter.

  Vilket resultat utbildaren får för "Forskning/forskarutbildning" styrs i sin tur av fem olika variabler. Varje variabel väger olika. Till exempel väger "Antal disputationer per professor" 20 procent (vikt 0,2). Totalt väger "Forskning/forskarutbildning" 20 procent i rankingen.


  FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (vikt 0,2)

  Andel forskning av lärosätets totala kostnader. (vikt 0,2)

  Andel konkurrensutsatta forskningsmedel (från Vetenskapsrådet, Fas och Formas) av extern forskningsfinansiering. (vikt 0,2)

  Andel examinerade studenter som övergår till forskarutbildning. (vikt 0,2)

  Antal disputationer per professor. (vikt 0,2)

  Rekrytering till forskarutbildning av doktorander, ej från egen högskola (vikt 0,2)

  » Läs mer
 • Rankingfaktor – Internationalisering

  2012-03-07
  "Internationalisering" är en av sex aspekter av utbildningen som rankingen belyser och mäter.

  Vilket resultat utbildaren får för "Internationalisering" styrs i sin tur av sex olika variabler. Varje variabel väger olika. Till exempel väger "Andel lärare födda utomlands" 20 procent (vikt 0,2). Totalt väger "Internationalisering" 10 procent i rankingen.


  INTERNATIONALISERING (Vikt 0,1)

  Andel examinerade studenter som har studerat utomlands minst en termin. (vikt 0,2)

  Andel ut i utbyte av förstagångsexaminerade. (vikt 0,2)

  Andel inresande studenter (av alla). (vikt 0,2)

  Andel inresande forskarstuderande (av alla). (vikt 0,2)

  Andel utländska lärare. (vikt 0,2)
  » Läs mer
 • Rankingfaktor – Lärarna

  2012-03-07
  "Lärarna" är en av sex aspekter av utbildningen som rankingen belyser och mäter.

  Vilket resultat utbildaren får för "Lärarna" styrs i sin tur av tre olika variabler. Varje variabel väger olika. Till exempel väger "Andel disputerade lärare" 40 procent (vikt 0,4). Totalt väger "Lärarna" 20 procent i rankingen.


  LÄRARNA (Vikt 0,2)

  Andel disputerade lärare. (vikt 0,4)

  Andel professorer av lärare. (vikt 0,4)

  Andel av lärarna med doktorsexamen som har fått sin forskarutbildning på annat lärosäte. (vikt 0,2)


  » Läs mer
 • Rankingfaktor – Sociala indikatorer

  2012-03-07
  "Sociala indikatorer" är en av sex aspekter av utbildningen som rankingen belyser och mäter.

  Vilket resultat utbildaren får för "Sociala indikatorer" styrs i sin tur av tre olika variabler. Varje variabel väger olika. Till exempel väger "Antal förstagenerationsstudenter" 40 procent (vikt 0,4). Totalt väger "Sociala indikatorer" 10 procent i rankingen.


  SOCIALA INDIKATORER (vikt 0,1)

  Antal förstagenerationsstudenter
  (av nybörjare) (vikt 0,4)

  Jämförelsetal för andel studenter med utländsk bakgrund
  (vikt 0,3)

  Andel på kurser med jämn könsfördelning.
  (vikt 0,3)

  » Läs mer

URANK GENOMFÖR VARJE ÅR en oberoende ranking av svenska universitet och högskolor baserat på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material. På denna sida kan du jämföra högre utbildningar i Sverige utifrån sex olika kriterier. För andra året finns nu också ranking av ekonom-, socionom- och psykologutbildningarna. För första gången finns också jurist- och medicinutbildningarna i separat ranking.

LÄSVÄRT

UNIVERSITET & HÖGSKOLOR